Bakgrunn:

Go- Ahead Norge as har vunnet anbudskonkurransen for Trafikkpakke 1 Sør. Etter at 6 tilbydere leverte inn anbud stod man til slutt igjen med 3. Go-Ahead vant til slutt i konkurranse med NSB Anbud og SJ Norge as (SJ).

SJ har klaget og her følger noen kommentarer/refleksjoner basert på klagen fra SJ og gjennomgang av tilbudsevalueringene.

SJ påpeker feil og mangler:

Klagen fra SJ påpeker hovedsakelig, slik de de ser det, mangler ved etterprøvbarheten ved anbudet samt mulig avvisning av vinner grunnet for lav pris. Det er en gjennomgående trend i klagen at Go Ahead har fått for høy score på kvalitet vs. sin pris.

Evalueringen:

Den utfyllende tilbudsevalueringen (for kvalitet) som er oversendt til tilbydere baserer seg på en skala fra «svært godt» til… «svært mangelfullt» (6 punkter) på absolutt kvalitet og på relativ vekting fra «betydelig bedre»…. «til betydelig svakere» (5 punkter) sammenlignet med vinner.

Evalueringen er, slik vi ser den meget grundig gjennomført MEN problemet er vektingen som ligger til grunn for avgjørelsen er gitt i tall, således er det korrekt som SJ Norge skriver at det vanskelig, for ikke å si umulig, å etterprøve.

Vi legger til grunn at Jernbanedirektoratet klart innehar innkjøpsfaglig skjønn (analysen fremstår som meget grundig) men det er altså kommunisert i både tekst og tall og en manglende (dokumentert sammenheng) som gjør det vanskelig etterprøvbart. Her er det også snakk om underkriterier og vekting av disse, dette er jo også et juridisk element, men vi går ikke inn på dette i denne omgang.

Det er kriterier under kvalitet som absolutt er av interesse for brukere, for eksempel «kundenes tilgang til billetter og kundeinformasjon», «prosesser for punktlighet og regularitet» og «tiltak ved avvik i trafikken», som noen eksempler.

Et av poengene fra SJ er et det først og fremst ble en priskonkurranse, dette er nok en riktig både observasjon og konklusjon. Basert på de tall som er framstilt i klagen så var det en forskjell i prosent på 21 prosent og dette er signifikant. Men derav følger også den «legitime» bekymring fra SJ om forholdet mellom pris og kvalitet.

Juridisk:

Klagen ble levert veldig sent (siste dagen) og kontrakt er skrevet. De juridiske muligheter for SJ fremstår som svært begrensete.

Om man legger til grunn rettspraksis rundt KOFA saker «og lignende» (selv om dette er en tjenestekonsesjonskontrakt), kunne/kan en klage her (til KOFA) i beste fall konkludere med at det ble gjort feil slik at anbudet skulle vært avlyst, noe det altså ikke kan bli.

SJ kan gå rettens vei for å be om negativ eller positiv kontraktsinteresse (noe vi har sett ER mulig, blant annet i saken Skanska mot Bane Nor) men en annen utfordring er at SJ er rangert totalt sett som nummer 3, også etter NSB.

En annen utfordring er at evalueringen har påvirket alle likt.

Summert:

Jernbanedirektorat kunne hadde bedre sammenheng mellom «ord og tall» i sine tilbakemeldinger. Etter å ha lest evalueringene synes det klart, spesielt basert på pris, at riktig vinner er valgt. Det gjenstår å se om pris ER for lav slik at det kommer krav om «ekstra tjenester» senere, usannsynlig er det vel ikke.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com