Klagenemdas avgjørelse sak 2018/109, kommentarer

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2018_109-Klagenemndas-Avgj%C3%B8relse.pdf

En sak med mange interessante elementer.

Miljø er vanskelig å bedømme, men man ser her ved at klager la med svært mye dokumentasjon i sitt anbud og til tross for dette ikke fikk full score.

Her skulle altså hvert produkt miljømerkes, ikke bedriften i seg selv, mer under. Og videre ville forskjellige merkinger gi forskjellig score, dette var klart opplyst.

Klager vant først anbudet men etter klage fra en annen tilbyder ble tildelingen endret men en tredjepart som vinner.

Et interessant utsagn fra klager.

«Dette er fordi det ikke innen tilbudsfristen var tilstrekkelig tid til å bli merkeordnet under Svanemerket. Dermed var det ikke rettslig grunnlag til å endre evalueringen ved innstillingen 14. februar 2018.

Disse 2 utsagnene har jo ikke med noe hverandre å gjøre men;

Vi har sett i tidligere saker, blant annet saken med Avinor og Taxi1 at Avinor krevde miljøsertifisering ved tidspunkt for levering av anbud men da som kvalifiseringskrav. I dette tilfelle det altså snakk om tildelingskriterier. Men tidslinjen er uansett interessant, skal en innkjøper kunne kreve ting i et anbud som en tilbyder, ved mangel, ikke har sjanse til å klare å skaffe innen fristen for levering av anbudet?

Punkt 20 fra nemda summerer saken greit.

 (20) Det følger av forskriften § 25-1 (4) at dersom oppdragsgiver finner «at beslutningen om valg av leverandør er i strid med forskriften, kan beslutningen omgjøres frem til kontrakten er inngått». Dette er forstått slik at oppdragsgiver kan og skal rette opp feil ved den foregående evalueringen. Omgjøringen ved den nye evalueringen må være egnet til å rette feilen, og skal videre være begrenset til kun å rette feilene. En lovlig tildelingsbeslutning kan altså ikke annulleres ut fra en endret skjønnsmessig vurdering, se for eksempel klagenemndas avgjørelse i sak 2018/341 avsnitt (63) med videre henvisninger.

Og denne:

«(29) Klager har som nevnt levert erklæringer fra to virksomheter som ikke selv utsteder miljømerker, om at klagers produkter oppnår tilsvarende miljøkrav som stilles for Svanemerket. Klagenemndas syn er at samsvarserklæringer i det konkrete tilfellet, etter sitt innhold kan være egnet som «annen dokumentasjon» for at merkekravene er oppfylt. Samsvarserklæringene fremlagt i klagers tilbud gir imidlertid ingen begrunnelse for at miljøkravene ble ansett oppfylt og inneholder ingen henvisninger til teknisk dokumentasjon fra produsenten eller annen informasjon om hva som ligger til grunn for vurderingen. Dokumentasjonen kan dermed ikke anses å være av en slik art at oppdragsgiver fikk mulighet til selv å vurdere tilbyders oppnåelse av miljøkravet. Samsvarserklæringene i klagers tilbud er derfor ikke «annen dokumentasjon for at merkekravene er oppfylt», jf. forskriften § 15-3 (2) bokstav b.»

 Som skrevet, slik dokumentasjon som forespurt her er vanskelig, hva er «god» og hva er «dårlig» dokumentasjon, hva er «tilsvarende» og som skrevet over, det blir ofte mye dokumentasjon.

Og tidsaspektet, som nevnt over.

Sett i lys av gjennomgangen og anbudsteksten er det liten tvil om endringen var korrekt. Her var det altså først en vinner, en annen klaget og en tredje vant.

Konseptet med «eller tilsvarende» er jo også i stor grad relevant for kvalitet og merker/brands.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com