Klagenemda sin sak 2019/277

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/04/2019-277-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Først ble alle 4 tilbydere avvist grunnet vesentlige avvik…se punkt 2.

Det gikk så over til konkurranse med forhandling.

Punkt 4 henviser til «skjønnsmessig lavere score», «farlig» tekst i sammenheng med etterprøvbarhet…

Klager legger til grunn at det etter hvert framkommer mange avvik/endringer….

Det framkommer at valgte leverandør hadde en rekke forskjellige avvik, for eks som det framkommer i punktene 24 til og med 27, blant andre.

Nemda sitt punkt 9 henviser til tekst fra anbudet som klart definerer mulige endringer og prosesser rundt dette. Videre henvises til punkt 21 til «samspill» og «videreutvikling i samspillfasen».

Men….samspillet her synes i stor grad å bestå i å rette opp og korrigere avvik som var en del av valgt leverandør sitt tilbud før de ble valgt….Man valgte først og så ble endringene gjort..

Nå kan det selvfølgelig forekomme andre felter hvor slik videreutvikling ble foretatt.. Men som nemda skriver i punkt 35, vurderinger som krever særlig fagkompetanse er ikke gjort.

Det er, som klager påpeker, påfallende at valgte leverandør fikk høyest score på «løsningsforslag», vi mener dette «poenget» likeså kan vinkles mot, som skrevet over, skjønnsmessig score. Samlet sett kan man forstå at klager reagerer på at valgte leverandør har en rekke avvik OG får skjønnsmessig høyere score…. Det er dog ikke klart at alle avvik var relatert til «løsningsforslag» med underpunkt «planløsning» selv om klager hevder dette i punkt 15

Innklaget hevder i punkt 18 at avvikene ikke forrykket konkurransen, noe teksten heller ikke gir noe rom for å si at skjedde.

Punkt 29 fra nemda bør lese i sin helhet

(29) Et tiltak som er i strid med gjeldende reguleringsplan, vil bare kunne gjennomføres hvis det gis dispensasjon fra planen, eller hvis planen endres. En slik beslutning fattes av kommunestyret, eventuelt av kommunens administrative bygningsmyndighet hvis kompetansen er delegert. Tilbudet er på denne måten «betinget av forhold utenfor tilbyders kontroll», jf. lagmannsrettens avgjørelse i sak LE-2015-102226 (Seby AS mot Lørenskog kommune). Klagenemnda legger til at utfallet av bygningsmyndighetenes vurdering også vil falle utenfor innklagedes kontroll. Denne usikkerheten kan gjøre det vanskelig å sammenligne tilbud med avvik fra reguleringsplanen kvalitativt med de øvrige tilbudene, og den kan skape en usikkerhet ved evalueringen som kan komme i konflikt med hensynet til likebehandling.

Det blir en del avvik og vi går ikke i detalj, dog skriver Nemda i punkt 33:

Det er ikke holdepunkter for at valgte leverandørs tilbud er gitt bedre uttelling på tildelingskriteriene som følge av avvikene, og det er heller ikke holdepunkter for at valgte leverandørs tilbud skulle ha hatt dårligere uttelling på tildelingskriteriene etter korrigering av avvikene.

Punkt 34 er et relevant punkt hvor innklaget i første del fant vesentlig avvik ved alle 4 anbydere mens man i senere prosess tillot en rekke avvik som ikke ble sett på som vesentlige.

I første runde ble altså alle avvis ref forskriften 24,8, 1, b:

«Vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene»

Og i 9,6 i forskriften.

«inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene».

Som en utenforstående som «kun» har lest KOFA dokumentene framstår det som «unødvendig» at valgte leverandør skulle levere anbud med så mange avvik, vesentlige eller ikke, særlig tatt i betraktning at alle ble avvist i første runde.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com