Kofa sak som ble avvist….

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/08/2019-498-Avvisning-av-klage-p%C3%A5-offentlig-anskaffelse.pdf

I konkurransegrunnlaget var det listet opp en rekke kvalifikasjonskrav. Saken ble altså avvist men har en del interessante punkter, siden saken gjelder kvalifisering kan vi diskutere noen punkter rundt dette.

Klager skrev blant annet dette;

(14) Klager har vist til en rekke forhold ved valgte leverandørs regnskap for årene 2016, 2017 og 2018. Det vises særlig til at valgte leverandør hadde en negativ egenkapital for årene 2016-2018, og at selskapets revisor for hver av at de tre årene bemerket at det forelå en vesentlig usikkerhet som kunne skape tvil av betydning for fortsatt drift.

Basert på vår erfaring ligger ofte faren mer i selve gjennomføringen enn i selve kvalifiseringen, søppel saken i  Oslo som et eksempel.

Kofa svarte:

(15) Innklagde har ikke bestridt de faktiske forholdene, men har forklart at det ble lagt vekt på den innsendte kredittvurderingen, som viste at konkursrisikoen ble vurdert til 1,91 prosent og at selskapet ble ratet til «593 Lave kredittbeløp anbefales: under gjennomsnitt risiko». Av kredittvurderingen fremgikk det også at valgte leverandør fra 2009 og utover, kun ved to anledninger hadde blitt frarådet å bli gitt usikret kreditt. Sett i sammenheng med at valgte leverandør tidlig i 2019 foretok en kapitalforhøyning, vurderte innklagede det slik at valgte leverandør hadde vist evne og vilje til håndtere økonomiske svingninger. Det ble også lagt vekt på at kontrakten i startfasen kun ville utløse mindre kostnader (rigg m.v.)

Vi har ikke gått inn på tallene men det er vel grunn til å tro at dette ikke var et veldig stort anbud.

Slik det presenteres i punkt 14 fra KOFA, ref over, ville nok vi for visse kontrakter ha støttet avvisning.

På den annen side, vi har opplevd tilfeller hvor tilbyder bes om å øke aksjekapitalen, om ikke akkurat relevant her så har vi for eks sett dette skje hvor omsetning til valgt leverandør og/eller kapital er lav i forhold til kontraktens størrelse.. Dette var altså under forhandlinger.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com