https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/12/2019-664-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En sak hvor liste over referanser var krav for både kvalifikasjon og under kriterier.

Fra saken:

"Av forskriften § 8-7 (2) fremgår det at alle kvalifikasjonskrav skal ha tilknytning til leveransen. Alle egenskapene ved leverandørene som kan vurderes ved kvalifikasjonskrav, vil dermed også kunne premieres gjennom tildelingskriteriene uten hinder av tilknytningskravet."

Det er kjent emne hvor referanser brukes som både kvalifikasjonskrav og under kriterier og relevansen vil variere fra bransje til bransje. Man kan veldig generelt tenke seg at jo mer "standard" produkter eller tjenester, jo mindre krav til "direkte" referanser.

Nemda skriver:

(23) Etter klagenemndas syn følger det av hensynet til effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf. for så vidt lovens § 1, at også i konkurranser etter del II skal tildelingskriteriene være egnet til å identifisere det beste tilbudet. De må derfor legge opp til en vurdering av sterke og svake sider ved de konkurrerende tilbudene. Slik tildelingskriteriet «Tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider» og det tilhørende dokumentasjonskravet var beskrevet i konkurransegrunnlaget, la det opp til en vurdering av antall tilsvarende prosjekter, uten en nærmere vurdering av hvilken relevant erfaring som var tilegnet, kompleksiteten på prosjektene eller kvaliteten på det utførte arbeidet. Etter det klagenemnda kan forstå, er det også slik tildelingskriteriet har vært benyttet i tilbudsevalueringen. Innklagede har vurdert listene over referanseprosjekter, men har for eksempel ikke innhentet oppdragsgivernes erfaring med leverandørene. Etter klagenemndas syn la tildelingskriteriet dermed ikke opp til å bedømme sterke og svake sider ved de tilbudte ytelsene.

I denne saken kom altså Nemda til at referansene ikke var knyttet til evalueringen.

Vår kommentar går kort på det å generelt på å bruke referanser under evaluering kan ha mange utfordringer, herunder at man sammenligner det som er gjort med det som skal gjøres.

En annen fare ved å bruke referanser er også at man flytter evalueringen til en tredje part som kan ha varierende motiver.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com