Kofa sak 2019/585

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/10/2019-585-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En vanskelig sak men et mønster vi har sett tidligere, en form for taktisk prising som rett og slett blir feil…uansett intensjon.

Klager priset en del tjenester hvor det i prinsippet var forespurt få timer for til en krone pr. time og at grunnen til at de gjorde dette var at prisene for disse var inkludert i andre time tilbud…. I prinsippet ville disse «få timene» da leveres vederlagsfritt.

Prismodeller er ikke lette, generelt kan man si at en modell som her, med konkrete time priser, skulle være «lett» å prise.

Nemda skriver:

(24) Det følger av denne bestemmelsen at oppdragsgiver har rett til å avvise tilbud som «inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige.»

(25) I praksis er det fastslått at poster som er priset til 0 kroner, ikke uten videre skal regnes som avvik, se klagenemndas avgjørelse i sak 2019/390 premiss 23, med videre henvisninger. Med mindre annet er bestemt i anskaffelsesdokumentene, må det i utgangspunktet være opp til tilbyderne å fordele totalsummen på de enkelte postene, jf. Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2003 s. 1531 (Veidekke) premiss 36.

Som høyeste rett skriver, total sum er ofte det beste men dette må også være vektet på forbruk.

Således kunne det ha vært slik at hadde man vektet alle timene basert på de pro forma tallene som ble oppgitt så kunne total prisen fremdeles ha vært lavere. Prisene er det ikke sagt noe om og klager ble jo også avvist.

Det kan synes utfordrende å kalle prisene (på en krone pr. time) for avvik, med ref til høyesterett over er det «tillatt» å prise til for eks null. Det kan heller ikke synes å være «uklart» hva prisen faktisk var.

(31) Innklagede fremholder at denne forklaringen undergraver oppdragsgivers vurdering av egne behov ved kontraktgjennomføringen. Innklagede har særlig fremhevet hvordan prisingen gir klager et insentiv til å benytte fagarbeidere også for arbeider hvor ufaglærte kunne vært benyttet, noe som vil kunne føre til høyere kostnader enn nødvendig. Dette vil det for oppdragsgiver være vanskelig å føre kontroll med.  

Vi har ved en rekke tilfeller sett dette gå andre veien, si det er oppgitt lave priser for et produkt eller en tjeneste, da benyttes disse gjerne i mye større grad enn oppgitt i anbudet…..

Faste priser er en annen «felle» i den grad priser varierer veldig.

Et eksempel er flybensin hvor flyselskaper typisk «hedger» priser, priser følger i stor grad olje prisen.

Har man inngått avtale si når olje prisen var USD 70 pr. gallon og prisen faller til 30 så kan forstå at innkjøper forsøker «alternative løsninger»…

https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/

De generelt beste modeller føler vi er et vektet modell basert på forbruk, for eks i denne saken hadde timer priset til en krone lav vekting sett i forhold til hele anbudet.

I denne saken mener vi det er vanskelig å se formelle grunner til avvisning da prisene ikke synes å være avvik eller uklare.

En mulig løsning kunne ha vært å avklare «enda klarere», om dette hadde vært mulig. Alternativt å avlyse og starte på nytt.

Når det er sagt, slike pris løsninger skaper stort sett alltid problemer.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com