Kofa sak 2019/698

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/12/2019-698-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Klagen gjaldt:

Klager har i det vesentlige anført: (16) Innklagede har brutt anskaffelsesforskriften § 9-6 (1) bokstav b, ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, som inneholder et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene. Nærmere bestemt utgjør det forhold at valgte leverandør har inngitt pris for post M13.12.15 per kubikkmeter, og ikke per meter, slik konkurransegrunnlaget etterspurte, et vesentlig avvik.

KOFA skriver:

(27) Det er enighet om at det foreligger et avvik i valgte leverandørs tilbud, da valgte leverandør for posten M13.12.15 har oppgitt kubikkmeterpris og ikke meterpris, slik konkurransegrunnlaget foreskrev.

(28) Avgjørende for om avviket er «vesentlig» er hvor stort avviket er, hvor viktig forholdet det avvikes fra er, og i hvilken grad avviket vil kunne forrykke konkurransen, jf. LB2013-64251, med videre henvisning til blant annet klagenemndas avgjørelse i sak 2008/58.

(31) Avviket i valgte leverandørs tilbud ble som nevnt prissatt ved å regne ut hvor mye 400 meter veitrasé utgjør i kubikkmeter. Avviket ble på denne måten prissatt til 465 696 kroner. Tilbudets totalsum etter innklagedes omregning og kontrollregning, var på 30 793 174,98 kroner. Både før og etter justeringene hadde valgte leverandør et tilbud som var mer enn 5 millioner kroner lavere enn klagers tilbud, som var rangert som nummer to i konkurransen. Klagenemnda kan derfor ikke se at avviket har hatt noen innvirkning på resultatet av konkurransen. Også dersom man priser avviket på den måten som klager anfører, vil valgte leverandørs tilbud ha lavest pris

KOFA har behandlet saken «ytterst korrekt» men vi tillater oss følgende kommentar.

Dette er totalt sett et stort anbud og avviket i seg selv er en stor sum, rundt NOK 500 000.

Vi er alltid skeptiske når en i utgangspunktet enkel forespørsel forkludres slik, hvorfor kunne ikke valgte leverandør svare som forespurt….om det så «enkelt» å prise avviket så hadde det vel være enda enklere å prise det riktig fra starten av.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com