Kofa sak 2019/635

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/10/2019-635-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En sak med emner vi har sett et utall ganger, innkjøper legger ut konkurransegrunnlag basert på vare og prisliste fra dagens leverandør..  som isolert sett er rimelig nok…. men «eller tilsvarende» må legges til for samtlige varer.

Det er flere elementer her, mest praktiske faktisk. vi fokuserer på et par.

Både klager og innkjøper argumenter klart for at deres varer er «de beste».

For eks skriver innklaget dette:

«De angitte varemerkene er godt etablerte produkter som de fleste brukerne har et konkret forhold til, og som brukerne assosierer med en viss type kvalitet og smak. Alternative, billigere og ukjente produkter har ikke det samme potensialet for videresalg, og vår erfaring er at brukerne ikke ønsker slike produkter».

Dette er sikkert riktig men det er nok ikke slik at ALLE alternative/ukjente/»billigere» produkter som «alle andre» leverandører kan tilby, er «dårligere».

For å sammenligne priser må det brukes en standard måleenhet for eks kg. Men en utfordring kan for eks være at leverandører leverer en type produkt eller tilsvarende i forskjellige forpakninger, mer under.

Dette høres kanskje lett ut men vår erfaring med prising for slike kontrakter at man må bruke mange timer på å gå over gang etter gang for å sjekke at det er gjort riktig.

Begge klage punkter under fra klager finner vi grunn til å tro kan stemme men vi har ikke gått i dybden og sett alt.

«(11) Innklagede har handlet i strid med de grunnleggende prinsippene om likebehandling, etterprøvbarhet og konkurranse ved å sammenligne tilbud som ikke inneholder priser på samme varer. Innklagede har vært uklar på hva som skal prises, og dette har resultert i at leverandørene har tilbudt avvikende størrelser. Feilen kan bare rettes ved å innhente opplysninger om enhetene som er priset i hvert av tilbudene med påfølgende omregning av tilbudet, eller ved avlysning av konkurransen».

«(12) Valgte leverandør skulle ha vært avvist ettersom tilbudet inneholder en rekke produkter som avviker betydelig i størrelse og spesifikasjoner. Enkelte produkter avviker også fra absolutte minstekrav».

For eks er det oppgitt en del store forpakninger, for grossist bruk, for eks 9,5 kg majones. Mens andre pakninger er for eks 24 gram… Her er det mange feller, priser man pr. enhet eller pr. kg, om pr. kg så vil jo type pakning avgjøre veldig….. kg på prisen på et produkt som leveres i 9,5 kg forpakning vil jo være svært forskjellig fra produkt som leveres in 24 gram… Eller prises det på enhet….

Innklaget skriver:

«(14) Innenfor denne bransjen er det ikke uvanlig å angi mengder på den måten som er gjort i foreliggende konkurranse. Det går videre helt tydelig frem av prisskjemaet hvilke produkt som skal prises, antallet, enhet, i hvilken forpakning og antall kolli. Valgte leverandør har bekreftet at tilbudte priser er i henhold til prisskjemaets oppbygning. Avklaringen viser at begge leverandørene i konkurransen har forstått prisskjemaet på samme måte».

Vi kan naturlig nok ikke sette oss 100 prosent inn i alle saker men et «motargument» kan være at klager faktisk priset de samme produktene, ergo gir prisen et lignende bilde, som innklaget skriver i punkt 14, dette kan i seg selv være helt korrekt det.

Utfordringen her i anbud og igjen, dette er ikke lett når man ofte har dårlig tid, er om det skal prises pr. enhet eller regnes om til kg og vi sier igjen, det er lett å tro at dette er lett men i praksis er det ikke det…..

«(18) Det følger av forskriften § 15-1 (4) at oppdragsgiver ikke kan vise til bestemte varemerker «som fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes».

Faren ved en slik fremgangsmåte er monopoler og rettigheter, at en leverandør har bedre innkjøpsvilkår enn andre, noe man vet med sikkerhet skjer i Norge.

Vår praktiske erfaring er at det de facto ikke er mulig å bruke de samme brands på konsumvarer hele tiden, for eks kan sesonger endres gjennom året og en type vare rett og slett ikke er tilgjengelig hele tiden.

Det ville være interessant å se en motsatt vinklet sak, hvor for eks en tilbyder brukte annet merke jordbærsyltetøy enn Lerum  som et eks…Vi vet heller ikke om det faktisk er gjort her men teksten indikerer (punkt 14) at det ble priset like produkter.

Vi tror nok klager har rett i noe som skrives punkter 11 og 12 men vi har ikke gått i detalj på akkurat denne saken men vi har sett dette mange ganger tidligere.

Løsningen er forespørre i forkant og/eller forklare underveis men vi sier igjen, slike store anbud men konsumvarer er ikke lette fordi dette rett og slett er mange forpakninger, leverandører, størrelser osv.

Begrepet "eller tilsvarende" må både brukes og gjennomføres i slike saker da det er en av basis elementene for slike konkurranser..

Annen sak hvor klager var involvert, denne under gikk også til retten.

http://www.kofa.no/documents/2011-276.pdf

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com