https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/07/2019_0455-5Klagenemndas-avgjorelse.pdf

En sak hvor valgte leverandør leverte anbudet for sent og etter at de ble purret av innkjøper.

(26) Anskaffelsesforskriften del I inneholder ingen særskilte bestemmelser om avvisning av tilbud eller leverandører, og heller ingen bestemmelser om fastsettelse og overholdelse av frister. Det er dermed i stor grad oppdragsgiver selv som lager reglene for konkurransen, og som gjennom disse må sørge for at konkurransen gjennomføres i samsvar med de grunnleggende prinsippene i loven § 4. Når oppdragsgiver har satt en 5 frist for innlevering av tilbud, følger det av hensynet til forutberegnelighet at oppdragsgiver er forpliktet til å overholde denne.

(29) I vår sak var det i konkurransegrunnlaget fastsatt at tilbudsfristen var 10. juni 2019 kl. 12.00, og at tilbudene skulle leveres per e-post til oppdragsgivers kontaktperson. Innklagede har forklart at man ikke hadde mottatt tilbud fra valgte leverandør innen fristen, og at innklagede etterlyste leverandørens tilbud per e-post den 12. juni 2019. Valgte leverandør svarte samme dag at de hadde sendt e-post med tilbud 9. juni 2019, og tilbudsbrev datert 10. juni 2019 ble samtidig oversendt.

(30) Slik saken er opplyst, er det uklart hva som var grunnen for at innklagede ikke hadde mottatt valgte leverandørs tilbud innen fristen, og dermed hvilken part som hadde skyld i fristoversittelsen. Det har imidlertid ikke vært uklarheter knyttet til fristen eller leveringssted, og det har vært mulig for leverandørene å levere innen tilbudsfristen. Det foreligger derfor etter klagenemndas syn ikke særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen om at tilbud som innkommer etter tilbudsfristens utløp skal avvises. Valgte leverandørs tilbud skulle derfor vært avvist.

Det er grunn til å tro at det her rett og slett ligger menneskelig feil til grunn..de glemte å levere anbudet i tide. Uansett, noe vi alltid stresser 100 prosent, få kvittering for at anbud er levert innenfor fristen, ALLTID.

Det er mulig det ble gjort her men for å spare tid er det mulig å gå i dialog med innkjøper før avtale inngås/kontrakt skrives, vi har selv gjort dette en rekke ganger, som skrevet, mulig det ble gjort. Altså at man gjør oppmerksom på forholdet helt konkret, ikke "bare" en generell klage.

En sak med ganske liten omsetning så det er vel tvilsomt om det stilles krav om positiv kontraktsinteresse…

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com