Dette under er enkelte gjengitte saker direkte fra KOFA.

 

Siste avgjorte saker fra KOFA

 

2020/413

Innklaget:

Ørland kommune

Klager:

Ørland Sparebank

Saksdokument:

2020 0413 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for inngåelse av ny hovedbankavtale. Klager anførte prinsipalt at konkurransen skulle ha vært avlyst da vedståelsesfristen var utløpt, og subsidiært at det ikke forelå omgjøringsadgang som følge av inhabilitet for to medlemmer ved behandling av evaluering og innstilling i formannskapet. Klager anførte videre at det forelå feil ved tildelingsevalueringen, og at denne var i strid med de generelle kravene i § 4. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved bedømmelsen av ett delkriterium. Klagenemnda ga innklagede medhold i anførselen om at tildelingsbeslutningen måtte omgjøres som følge av inhabilitet hos to medlemmer i formannskapet, som kunne ha virket inn på tildelingsbeslutningen. Klagenemnda kom videre til at innklagede hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt etter utløp av vedståelsesfristen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 

2020/687

Innklaget:

Bergen kommune

Klager:

Alt Heis AS

Saksdokument:

2020 687 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av periodisk service av heiser, forefallende vedlikehold av heisanlegg, samt drift og vedlikehold av heistelefoner og 24/7 alarmmottak for heisalarmer og heistelefoner. Klager fikk medhold i sin anførsel om at kvalifikasjonskravet om at leverandørene måtte ha «sertifisering fra uavhengige tredjeparter som bekrefter at leverandør har rutiner og systemer for kvalitetsstyring», var ulovlig.

 

 

2020/710

Innklaget:

Kristiansund kommune

Klager:

Noricom Nord AS

Saksdokument:

2020 710 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om kjøp av tolketjenester i kategoriene A, B og C. Klagers tilbud ble avvist som unormalt lavt, under henvisning til at klager hadde priset tolkene i kategori A og C til kroner null. Klagenemnda kom til at det forelå en saksbehandlingsfeil, ved at innklagede ikke hadde innhentet informasjon om sammensetningen av tilbudet i henhold til forskriften § 24-9. Tilbudet kunne dermed ikke avvises som unormalt lavt. Klagers øvrige anførsel ble ikke behandlet.

.

 

2019/534

Innklaget:

Vestland fylkeskommune

Klager:

Constructa Entreprenør AS

Saksdokument:

2019 534 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Ikke brudd på regelverket

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte “Pris og designkonkurranse med samspill for anskaffelse av totalentreprenør til riving og bygging av nytt fylkeshus i Bergen“, kunngjort som en begrenset anbudskonkurranse. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av en rekke avvik som enkeltvis eller samlet må anses som vesentlige, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8 første ledd bokstav b). Videre anførte klager at evalueringen av tilbudene er beheftet med feil og mangler. Ingen av klagers anførsler førte frem.

 

 

 

2020/202

Innklaget:

Kristiansand, Vennesla og Birkenes kommune

Klager:

Slokkesystemer AS

Saksdokument:

2020 202 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Gebyrsak

Saken gjelder:

De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inviterte tre leverandører til å levere tilbud på en avtale om kontroll av sprinkler- og vanntåkeanlegg. Klagers anførsler ga ikke grunnlag for å konstatere at innklagede ikke hadde foretatt en forsvarlig vurdering av at anskaffelsens verdi var under terskelverdi for kunngjøring. Innklagede hadde brutt kravet til konkurranse i lovens § 4 ved ikke å sørge for tilstrekkelig konkurranse.

.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com