https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2020/09/2020-678-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

En sak med mange praktiske og formelle interessante emner og mange typer formuleringer.

Dette under er det essensielle punkt.

Fra punkt 8:

«Prisskjemaet inneholdt en kolonne med «Antatt volum per år av stk» for produktene, men innklagede hadde ikke fylt ut denne kolonnen.»

Og denne under:

«Det hadde derfor vært mulig å basere volum på historiske forbrukstall, men dette er ikke gjort.»

Det ble også stilt spørsmål og avholdt tilbudskonferanse, det er overraskende at disse tingene ikke ble plukket opp på underveis.

(13) Ved brev av 9. juli 2020 ble konkurransen avlyst for ni av de 22 delkontraktene, herunder fire av de seks delkontraktene som klager var tildelt. Begrunnelsen for avlysningen var at det etter innklagedes oppfatning forelå avlysningsplikt. Årsaken til dette var at prisevalueringsmodellen etter innklagedes vurdering ikke var egnet til å identifisere tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og derfor var ulovlig. Innklagede 4 mente feilen ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning, og at feilen kunne ha påvirket utfallet av konkurransen.

Om feilen het det: «Prislinjene 2.1.1-2.1.8 inngår i handlekurven. Disse er angitt som «må»-varer. Kolonnen «antatt volum per år av stk.» er ikke utfylt. Komponentene er derfor ikke volumjustert og har dermed lik vekt i evalueringen. Varene som er oppgitt som «må»- varer er summert og utgjør den endelige evalueringsprisen. Sykehusinnkjøp har hatt nasjonal avtale på dette området tidligere. Det hadde derfor vært mulig å basere volum på historiske forbrukstall, men dette er ikke gjort. Konsekvensen av dette er at de øvrige «må»-varene får en uforholdsmessig stor vekt i prisevalueringen. Det er på det rene at «komplett apparat», for alle de nevnte deltilbudene, utgjør hovedandelen av det estimerte volumet. På enkelte deltilbud har også noen «må»-varer fått altfor stor vekt innenfor «må»-varene når man ser på forbrukstallene for de ulike komponentene. Det er derfor klart at prisevalueringsmodellen ikke er egnet til å identifisere det tilbudet som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet».

Dessverre for innkjøper må vi tro at de faktisk har rett, at de ved å ikke bruke vektet innkjøp, endte opp med å betale mer, dette er sakens fakta, noe som også støttes ved at innklaget ønsket å kansellere 9 av 22 del kontrakter.

La oss på noen av utsagnene som kom fram I KOFA sin behandling, dette er altså utsagn fra «alle parter».

«Innklagede har ikke en avlysningsplikt. Prisevalueringsmodellen som innklagede har benyttet, er lovlig»

Vår kommentar: modellen er lovlig.

«Prisevalueringsmodellen er ulovlig, og innklagede har derfor en avlysningsplikt.

Vår kommentar: modellen er ikke ulovlig.

«Evalueringsmodellen er ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.»

Vår kommentar: modellen synes i visse tilfeller ikke å ikke det mest fordelaktige tilbudet.

«……tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og derfor var ulovlig….

Vår kommentar: dette har ingenting med kvalitet å gjøre, utsagnet over er irrelevant.

«(13) Ved brev av 9. juli 2020 ble konkurransen avlyst for ni av de 22 delkontraktene, herunder fire av de seks delkontraktene som klager var tildelt. Begrunnelsen for avlysningen var at det etter innklagedes oppfatning forelå avlysningsplikt.

Denne over summerer saken greit, innkjøper kansellerte de avtalene hvor de fant ut at, etter vekting, ikke gav det totalt sett beste økonomiske tilbudet. Man ønsket da å justere modellen hvor det passet dem.

Et annet interessant aspekt, de 13 andre delkontraktene, ble i fall disse vurdert kun på enhets priser eller ble disse også vektet? 

 

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com