https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2020/04/2020-297-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Klagen kommer vi tilbake på under men punktet under er etter vår mening en uting, man tar klagen delvis til følge uten at det får konsekvenser, vi har også sett og opplevd selv at innklager endrer noe til fordel for klager men også endrer andre ting motsatt, man justerer poenggivningen noe med intensjon om at resultater forblir det samme.

(11) Innklagede tok klagen delvis til følge i brev av 5. februar 2020. Etter en ny evaluering av tilbudenes kvalitet ble klagers poengscore oppjustert til 9. Poengscoren for valgte leverandør forble uendret. Endringen av klagers poengscore fikk imidlertid ikke betydning for tildelingsbeslutningen.

I denne saken ble det, som «vanlig» ved klager, klaget på mange ting, vi fokuserer på et meget viktig konkKofret på punkt som nemda tar for seg på en god måte.

Nemda henviser til det grunnleggende:

(30) Ved vurderingen av tilbudene i henhold til tildelingskriteriene har oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn, som klagenemnda bare i begrenset grad kan overprøve rettslig. Klagenemnda kan imidlertid prøve om skjønnsutøvelsen er usaklig eller vilkårlig, basert på feilaktig faktum…

Og de skriver videre:

(34) Når det gjelder formuleringene om at valgte leverandørs besvarelse var «mer informativ og detaljert», har klagenemnda tidligere uttalt at slike generelle karakteristikker i utgangspunktet ikke tilfredsstiller de kravene til begrunnelsen som følger av regelverket. Årsaken til dette er at de ikke viser hvilke konkrete egenskaper ved valgte leverandørs løsning/besvarelse som gjør at den har fått høyere score, jf. blant annet klagenemndas avgjørelse i sak 2020/144, avsnitt 81. Når tildelingskriteriet – som her – gir oppdragsgiver en stor grad av skjønn, stilles det desto strengere krav til begrunnelsen, se eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2018/201, avsnitt 20.

(35) Etter forskriften § 18-1 (4) skal tildelingskriteriene ha tilknytning til leveransen. Tildelingskriteriene har tilknytning til leveransen når de gjelder tjenestene anskaffelsen gjelder. At en besvarelse er "innholdsrik, detaljert og veldokumentert" og har "mer informasjon og flere detaljer" er ikke noe som kan gi meruttelling.

(35) Etter forskriften § 18-1 (4) skal tildelingskriteriene ha tilknytning til leveransen. Tildelingskriteriene har tilknytning til leveransen når de gjelder tjenestene anskaffelsen gjelder. At en besvarelse er "innholdsrik, detaljert og veldokumentert" og har "mer informasjon og flere detaljer" er ikke noe som kan gi meruttelling. Den mer utførlige informasjonen og detaljene kan først gi uttelling dersom den viser merkvalitet ved tjenesten som skal leveres. I begrunnelsen gitt i tildelingsbrevet er det dermed ikke synliggjort hvilke forhold som har gitt 10 poeng på kvalitet for valgte leverandør. I forbindelse med behandlingen av saken for klagenemnda er det imidlertid vist til konkrete forhold ved valgte leverandørs tilbud som innklagede anså som kvalitetsmessig bedre enn klagers tilbud.

(36) Når klager har konfrontert innklagede med disse forholdene, har imidlertid innklagede anført at de gjelder svært marginale deler av evalueringsprosessen, og har vist til at hva som er vektlagt følger av tildelingsbeslutningen. I tildelingsbeslutningen er det ikke pekt på noen forhold hvor valgte leverandør tilbyr bedre kvalitet

Her synes det som om Nemda har «gått i dybden».

De konkluderer altså med at generelle uttrykk som «innholdsrik» og «detaljert kun er beskrivelser og ikke beskriver relative fordeler som sådan. Når innklaget viser til konkrete forhold sier også nemda, ref over, at dette ikke stemmer.

Det er sjelden slike saker fører fram da

«…innkjøpsfaglig skjønn, som klagenemnda bare i begrenset grad kan overprøve rettslig..»

Det står at saken var rådgivende men vi slik vi forstår så har det blitt skrevet kontrakt.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com