Klagenemndas avgjørelse 30. juni 2023 i sak 2023/182

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2023/03/2023-182-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Bakgrunn: (1) Oslo kommune v/Bymiljøetaten (heretter innklagede) kunngjorde 26. juni 2022 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for oppgradering av sykkelfelt i Ullevålsveien. Tilbudsfristen ble satt til 5. september 2022.

(2) Anskaffelsen var nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets vedlegg 02 - Funksjonsbeskrivelse. Av punkt 01 fremgikk det blant annet: «Prosjektet omfatter ombygging av Ullevålsveien mellom Colletts gate og Thor Olsens gate, en strekning på ca. 1100 meter. Veien skal bygges om iht.reguleringsplan S-5124, vedtatt 16.6.2021, med mindre justeringer som beskrevet i dettedokumentet. Hensikten med prosjektet er å bedre forholdene for myke trafikanter.»

Vi ser fra starten at det er betydelige kvalifiseringskrav, for eks referanser til prosjekter fullført siste 10 år og referanse personer, se punktene 3 til 6 i hoved linken.

Vi ser at ingen valgte å levere anbud for starten, herav 2 som begrunnet dette med manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Dissensen startet når klager, som altså først vant anbudet men som senere mistet dette og da klaget, fra starten selv opplyste at kravet om NS 8407 ikke kunne innfris. Innkjøper opplyste i denne sammenheng at tilbydere kunne lene seg på underleverandører, dette er ryddig opplyst fra innkjøper.

Det ble såldes en litt rotete prosess. Innkjøper var helt klar på at NS 8407 var nødvendig men valgte allikevel først å tildele kontrakten til den som altså etterhvert ble klager i KOFA saken.

Her var det fra starten forespurt om kanskje vel mye referanser og også bakover i tid. Klager hadde ikke erfaring fra totalentreprise basert på NS 8407 og skulle vært avvist fra starten.

Klager forsøkte også å få valgte leverandør avvist via at de også ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Dette ble en «tit for tat» prosess som klart neppe kunne føre fram.

Dette er KOFA sine argumenter.

(31) Klagenemnda forstår kvalifikasjonskravet slik at man måtte dokumentere erfaring med rollen som totalentreprenør for å oppfylle kvalifikasjonskravet. Nemnda bemerker at klager i utgangspunktet ikke anså seg selv kvalifisert til å delta i konkurransen, som følge av at de ikke hadde gjennomført kontrakter etter NS 8407. Etter nemndas syn tilsier dette at en normalt påpasselig leverandør må ha forstått kravet slik at man måtte dokumentere erfaring med rollen som totalentreprenør. Nemnda kan ikke se at innklagedes opplysning om at det var anledning til å tilknytte seg underleverandører for å oppfylle kravet endrer denne forståelsen. Det ble presisert at erfaring med NS 8407 var nødvendig for å sikre god gjennomføring av akkurat dette prosjektet.

(32) Klager har ikke erfaring med rollen som totalentreprenør. Underleverandøren har heller ikke dokumentert erfaring som totalentreprenør, da deres referanseprosjekt bare viser at selskapet har vært prosjekterende for en annen totalentreprenør. Innklagedes avvisning av klager var dermed rettmessig.

Summert:

Avvisning som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav som var klart kommunisert fra starten. Prosessen kunne ha vært enklere om klager hadde blitt avvist fra starten.

Relevant kommentar:

Det har vært en del artikler ute om at det er mye arbeid rundt utsendelse av kopier av anbud eller sladdede versjoner av disse.

Vi kjenner ikke detaljene i prosessen i akkurat dette anbudet men det er nærliggende å tro at valgte leverandør oppdaget manglende oppfyllelse gjennom at de hadde tilgang til klager sitt anbud. Således er en slik tilgang med på å sikre anbudet.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com